د شیشې شمعې لرونکی ، د شمعې جار

    له هیڅ معلومات سره سمون نه خوري!